ขนาดและที่ตั้ง 

  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ 2 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73210 โทรศัพท์ 034-321283-4 โทรสาร 034-321283-4 ต่อ 104 ท่านจาก ถนนเพชรเกษมประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากถนนปิ่นเกล้านครชัยศรี ประมาณ 13 กิโลเมตร วิทยาลัยตั้งอยู่ในชุมชนที่ประชาชน ประกอบอาชีพค้าขาย เกษตรกรรม อุตสาหกรรม