เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เปิดสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปวช.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) แบ่งเป็น 6 สาขาวิชา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม - สาขาวิชาเครื่องกล - สาขางานยานยนต์ - สาขาวิชาเครื่องกลและซ่อมบำรุง - สาขางานเครื่องมือกล - สาขาวิชาโลหะการ - สาขางานเชื่อมโลหะ - สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - สาขางานไฟฟ้ากำลัง - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม - สาขาวิชาพณิชยการ - สาขางานการบัญชี - สาขางานการขาย - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ประเภทวิชาคหกรรม - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2. หลักสูตรปวส.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) แบ่งเป็น 5 สาขาวิชา - ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต - สาขางานเครื่องมือกล - สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ - สาขางานระบบโทรคมนาคม - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการตลาด - สาขางานการตลาด - สาขางานการบัญชี - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
3. หลักสูตรระยะสั้น แบ่งเป็น 3 แผนกวิชา - แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย - แผนกวิชาเสริมสวย - แผนกวิชาตัดผมชาย
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Nakornpathom Industrial and Community Education College โทร.034-321283 E-mail:nkp_ac@hotmail.com Website:http://www.npt.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ