เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชา

โครงการไหว้ครูช่างและไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก ๐๖ มิ.ย. ๒๕๖๒
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายวิถีธรรมนำชีวิต" ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ คลิก ๐๘ พ.ค. ๒๕๖๒
โครงการนมัสกาลปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงพระอารามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ คลิก ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๒
โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ คลิก ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๒
โครงการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย คลิก ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒
โครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมใจไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๒ คลิก ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒
โครงการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒
โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๐๑ มี.ค. ๒๕๖๒
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒
พิธีรับมอบธง แบดจ์ และป้ายสถานศึกษาลูกเสือช่อสะอาด คลิก ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒
โครงการประชุมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ คลิก ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คลิก ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๒
โครงการกีฬาสีภายใน "ปาริชาติเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑
โครงการธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑
กิจกรรมวันชาติ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม คลิก ๐๔ ธ.ค. ๒๕๖๑
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" คลิก ๐๒ ธ.ค. ๒๕๖๑
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑
การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) คลิก ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ คลิก ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา คลิก ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐
กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ๕ ธันวาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๐
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Nakornpathom Industrial and Community Education College โทร.034-321283 E-mail:nkp_ac@hotmail.com Website:http://www.npt.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ