เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชา

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา คลิก ๒๕ ธค. ๒๕๖๐
กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ๕ ธันวาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๑๓ ธค. ๒๕๖๐
การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๒๙ กพ. ๒๕๕๙
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก ๒๔ กพ. ๒๕๕๙
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก ๒๔ กพ. ๒๕๕๙
ฝึกอบรมวิชาชีพแผนกการบัญชี คลิก ๑๗ กค. ๒๕๕๘
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ คลิก ๒๔ กพ. ๒๕๕๘
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Nakornpathom Industrial and Community Education College โทร.034-321283 E-mail:nkp_ac@hotmail.com Website:http://www.npt.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ