นางสาวกมลพร ปุ่นแก้ว

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด


นางสาวกมลพร ปุ่นแก้ว

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

นางธวัลรัตน์ ปิ่นสุภา

ครูประจำแผนกวิชาการตลาด

นางสาวพัชรี สุวรรณโค

ครูประจำแผนกวิชาการตลาด

นางจิดาภา แก้วเจริญ

ครูประจำแผนกวิชาการตลาด