นางธวัลรัตน์ ปิ่นสุภา

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด


นางธวัลรัตน์ ปิ่นสุภา

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

นางสาวพัชรี สุวรรณโค

ครูประจำแผนกวิชาการตลาด

นางจิดาภา แก้วเจริญ

ครูประจำแผนกวิชาการตลาด

นายวีรยุทธิ์ ชุมทอง

ครูประจำแผนกวิชาการตลาด