นายณรงค์ ศักดิ์รัตนอนันต์

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน


นายณรงค์ ศักดิ์รัตนอนันต์

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายสถาพร วรรณวงศ์ภา

ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายนิรันดร์ ภูฆัง

ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน