นายจรัล สุตา

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน


นายจรัล สุตา

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายสถาพร วรรณวงศ์กา

ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายนิรันดร์ ภูฆัง

ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน