นายจรัล สุตา

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน


นายจรัล สุตา

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายนิรันดร์ ภูฆัง

ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นางสาวพรพิมล ทิพฤกษ์

ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน