ทั้งหมด 181 รายการ

หน้า 14 / 19

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
อัตราค่าลงทะเบียนรายวิชาหลักสูตร ปวส.ภาคปกติและทวิภาคี,ปวช.๑,๒,๓21-10-2563Download
กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒-๒๕๖๓ (แก้ไข)20-10-2563Download
เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์14-10-2563Download
รายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(ขร.)เทอม๑๖๓ รอบที่ ๑08-10-2563Download
แจ้งเลื่อนการปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล ๑-๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒08-10-2563Download
แจ้งเลื่อนการปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๓02-09-2563Download
ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบฯ14-08-2563Download
การจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๓31-07-2563Download
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/256303-07-2563Download
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ28-05-2563Download
ผลการเรียนภาคฤดร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒30-04-2563Download
แก้ไขกำหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓27-04-2563Download
ประกาศวันสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ20-04-2563Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปี ๒๕๖๓ (รอบ ๒)31-03-2563Download
เลื่อนการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ26-03-2563Download