ทั้งหมด 181 รายการ

หน้า 9 / 19

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาการบัญชี)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)30-03-2564Download
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาช่างยนต์)30-03-2564Download
แจ้งเลื่อนการปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓26-03-2564Download
กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔26-03-2564Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)24-03-2564Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา 256424-03-2564Download
กำหนดการสอบของนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓18-03-2564Download
การจัดการเรียนสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓15-03-2564Download
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓15-03-2564Download
ประกาศเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม11-03-2564Download
ขายพัสดุชำรุด02-03-2564Download