ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 14 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๑๔๗/๒๕๖๔ แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)11-05-2564Download
๑๔๓/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓11-05-2564Download
๑๔๖/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ(ปวช.) และระดับ(ปวส.) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)06-05-2564Download
๑๔๕/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ(ปวช.) และระดับ(ปวส.) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)06-05-2564Download
๑๔๒/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ 03-05-2564Download
๑๓๗/๒๕๖๔การรับลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑,๒,๓ และปวส.๑,๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔26-04-2564Download
๑๓๖/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔26-04-2564Download
๑๒๘/๒๕๖๔แต่งตั้งครูปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔07-04-2564Download
๑๑๙/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓05-04-2564Download
๑๑๖/๒๕๖๔คณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔05-04-2564Download
๑๑๓/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔05-04-2564Download
๑๑๒/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔05-04-2564Download
๑๑๑/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการให้การสนับสนุนงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๔02-04-2564Download
๙๔/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔26-03-2564Download
๙๒/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)26-03-2564Download