ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 24 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๐๓๓/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนงานอบรมบาลีก่อนสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓30-01-2563Download
๐๑๒๒/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ V-Net ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒23-01-2563Download
๐๑๑๔/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ V-Net ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒23-01-2563Download
๐๓๐/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓23-01-2563Download
๐๒๑/๒๕๖๓การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓23-01-2563Download
๐๒๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒)22-01-2562Download
๐๐๕/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓10-01-2563Download
๐๑๒/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒10-01-2563Download
๐๑๗/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒07-01-2563Download
๕๒๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อปวช. ปวส. ปี ๒๕๖๓ (ระบบโควตา)26-12-2562Download
๕๒๕/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อปวช.ปวส. ปี ๒๕๖๓26-12-2562Download
๕๒๓/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓26-12-2562Download
๕๑๘/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบคัดเลือก25-12-2562Download
๕๒๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ วก.นฐ.สานสายใยสัมพันธ์23-12-2562Download
๕๒๐/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓23-12-2562Download