ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 20 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๒๑๓/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหาผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน แผนกวิชาบัญชี26-08-2563Download
๒๑๒/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓20-08-2563Download
๒๐๙/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓20-08-2563Download
๒๐๗/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้วิชาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอิเล็คทรอนิกส์20-08-2563Download
๑๙๙/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓17-08-2563Download
๑๘๙/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓31-07-2563Download
๑๗๙/๒๕๖๓การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓31-07-2563Download
๑๗๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓31-07-2563Download
๑๗๔/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา New Normal31-07-2563Download
๑๕๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนา พิจารณาจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗03-07-2563Download
๑๕๗/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗03-07-2563Download
๑๕๒/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔03-07-2563Download
๑๕๐/๒๕๖๓แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ในการป้องกัน COVID-19 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓30-06-2563Download
๑๕๐/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)30-06-2563Download
๑๕๕/๒๕๖๓การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓30-06-2563Download