ทั้งหมด 196 รายการ

หน้า 20 / 20

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๐๒๙/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒23-01-2562Download
๐๐๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการเพื่อยกระดับความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี23-01-2562Download
๐๑๐/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒09-01-2562Download
๐๑๘/๒๕๖๑แต่งตั้งคณะกรรมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม09-01-2562Download
๕๖๑/๒๕๖๑การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑09-01-2562Download
๕๖๐/๒๕๖๑แต่งตั้งคณะกรรมการสอนทบทวน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-Net ของนักเรียนนักศึกษา ปวช.๓ และปวส.๒09-01-2562Download