ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 7 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๒๑๘/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕08-07-2565Download
๒๐๘/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕28-06-2565Download
๒๐๔//๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕28-06-2565Download
๑๙๕/๒๕๖๕แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าราชการ (เพิ่มเติม)27-06-2565Download
๑๘๗/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕18-06-2565Download
๑๘๒/๒๕๖๕แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕17-06-2565Download
๑๖๘/๒๕๖๕แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าราชการ (เพิ่มเติม)02-06-2565Download
๑๓๙/๒๕๖๕แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕02-06-2565Download
๑๖๐/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕30-05-2565Download
๑๓๕/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕06-05-2565Download
๑๒๙/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕29-04-2565Download
๑๑๗/๒๕๖๕การรับลงทะเบียนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑,๒,๓ และนักศึกษาระดับปวส.๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕19-04-2565Download
๗๔/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปวช.๑ และปวส.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 11-03-2565Download
๗๓/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔11-03-2565Download
๖๑/๒๕๖๕การรับลงทะเบียนนักศึกษา ระดับชั้นปวส.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 11-03-2565Download