ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 21 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๑๕๗/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗03-07-2563Download
๑๕๒/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔03-07-2563Download
๑๕๐/๒๕๖๓แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ในการป้องกัน COVID-19 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓30-06-2563Download
๑๕๐/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)30-06-2563Download
๑๕๕/๒๕๖๓การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓30-06-2563Download
๑๔๗/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๓26-06-2563Download
๑๔๖/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บใบหน้านักเรียน นักศึกษาใหม่12-06-2563Download
๑๓๕/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓12-06-2563Download
๑๓๔/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓12-06-2563Download
๑๓๒/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ การศึกษา ๒๕๖๓12-06-2563Download
๑๓๑/๒๕๖๓แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓09-06-2563Download
๑๒๔/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (แก้ไขเวรกลางวัน)05-06-2563Download
๑๒๐/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓21-05-2563Download
๑๑๓/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓22-04-2563Download
๐๙๘/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓24-03-2563Download