ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 34 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๐๘๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑27-02-2562Download
๐๗๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑22-02-2562Download
๐๗๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑18-02-2562Download
๐๗๕/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑18-02-2562Download
๐๗๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑15-02-2562Download
๐๓๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนงานอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒05-02-2562Download
๐๕๑/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒05-02-2562Download
๐๓๙/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑28-01-2562Download
๐๒๗/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑28-01-2562Download
๑๔๗/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-net)25-01-2562Download
๐๒๙/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒23-01-2562Download
๐๑๐/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒09-01-2562Download