ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 28 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๔๐๘/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒05-10-2562Download
๓๙๒/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒24-09-2562Download
๓๙๔/๒๕๖๒แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ(๒)23-09-2562Download
๓๗๗/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ขับขี่ดี มีใบขับขี่ ๑๐๐%10-09-2562Download
๓๗๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง10-09-2562Download
๓๗๕/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม)10-09-2562Download
๓๗๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์10-09-2562Download
๓๖๙/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒04-09-2562Download
๓๖๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และพิธีประจำกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒30-08-2562Download
๓๖๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ การจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด29-08-2562Download
๓๕๗/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒27-08-2562Download
๓๔๙/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ประจำปี ๒๕๖๒26-08-2562Download
๓๕๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ EchoVe English เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาชีพ23-08-2562Download
๓๕๑/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒22-08-2562Download
๓๔๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ละโว้เกมส์22-08-2562Download