ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 4 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๒๓๗/๒๕๖๕การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 26-12-2565Download
๕๒๔/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕26-12-2565Download
๔๘๘/๒๕๖๕การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕30-11-2565Download
๔๗๓/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕30-11-2565Download
๔๖๗/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 17-11-2565Download
๔๕๒/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ๒๕๖๕10-11-2565Download
๔๕๓/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕30-11-2565Download
๔๒๓/๒๕๖๕แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕31-10-2565Download
๔๒๒/๒๕๖๕แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ31-10-2565Download
๔๑๘/๒๕๖๕แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕31-10-2565Download
๔๑๐/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕31-10-2565Download
๔๐๑/๒๕๖๕การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕21-10-2565Download
๓๗๗/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดงานบำเพ็ญกุศ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์30-09-2565Download
๓๗๕/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕30-09-2565Download
๓๐๘/๒๕๖๕แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)02-09-2565Download