ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 4 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๒๓๐/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี20-07-2565Download
๑๕๐/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการครูนิเทศก์ นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕20-07-2565Download
๐๑๕/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕18-07-2565Download
๒๓๗/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕18-07-2565Download
๒๑๘/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕08-07-2565Download
๒๐๘/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕28-06-2565Download
๒๐๔//๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕28-06-2565Download
๑๙๕/๒๕๖๕แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าราชการ (เพิ่มเติม)27-06-2565Download
๑๘๗/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕18-06-2565Download
๑๘๒/๒๕๖๕แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕17-06-2565Download
๑๖๘/๒๕๖๕แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าราชการ (เพิ่มเติม)02-06-2565Download
๑๓๙/๒๕๖๕แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕02-06-2565Download
๑๖๐/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕30-05-2565Download
๑๓๕/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕06-05-2565Download
๑๒๙/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕29-04-2565Download